Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan deze veranderingen om de schade te beperken en onze leefomgeving te beschermen. Dat doen we met klimaatadaptatie. 

Door op Voorne-Putten en in Voorne aan Zee uitvoering te geven aan de in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gemaakte afspraken, zetten wij ons in om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken in onze directe leefomgeving, en dragen we ook bij aan het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. 

De eerste stap van het proces, het opleveren van de stresstest, is inmiddels doorlopen. Met als resultaat het digitale portaal van de klimaatstresstest. In dit digitale portaal vindt u de kwetsbaarheden van wateroverlast, hitte en droogte binnen de gemeente. 

Dit portaal heeft gediend als basis voor het gemeentelijke beleid om onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De eerste stappen worden de komende jaren gezet met de uitvoeringsagenda’s, waarin maatregelen beschreven staan. 

In Voorne aan Zee nemen we verschillende maatregelen. We vervangen tegels door groen op plekken waar dat kan. Hierdoor kan het regenwater beter in de bodem wegzakken. Ook koppelen we het regenwater steeds vaker af. Dat betekent dat het niet meer samen met het afvalwater naar de rioolzuivering gaat. In plaats daarvan laten we het regenwater wegstromen in de bodem. Of we voeren het met een aparte rioolbuis af naar oppervlaktewater. 
 

Twee mensen zitten op een bankje aan het water